Niets in de winkelmand

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De volgende algemene voorwaarden beheersen iedere offerte, verkoop, aanneming, levering van koopwaar of van werk door BV Bijenhof. De klant wordt geacht de algemene voorwaarden zoals hierna bedongen te kennen en te aanvaarden door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling en/of de ontvangst van de factuur, ongeacht eventuele voorwaarden die de klant op eigen documenten zou vermelden.

2. Onze prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder verbintenis van onzentwege. De prijsoffertes zijn te goeder trouw, doch slechts bij benadering opgesteld. Alle wettelijke lasten en taksen vallen ten laste van de klant.

3. De leveringstermijnen zijn te goeder trouw doch slechts bij benadering opgegeven. Omstandigheden als brand, staking, lock out, ontploffingen, overstromingen, slecht weer, machinebreuk, schaarste aan drijfkracht, aan grondstoffen, aan brandstof, aan materieel, aan werkkrachten of aan transportmiddelen, ongevallen, …, alsmede alle omstandigheden die de uitvoering van een overeenkomst vertragen, hetzij bij ons, hetzij bij onze leveranciers of onderaannemers, worden in ieder geval beschouwd als overmacht wanneer zij de levering bemoeilijken of vertragen en verlenen ons het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigd te beschouwen of de uitvoering ervan op te schorten, dit alles zonder dat enige schadevergoeding door de klant kan gevorderd worden. Geen enkele order kan wegens het verstrijken van de leveringstermijn eenzijdig door de besteller worden ontbonden of verbroken. Vertraging in levering geeft geen recht op schadevergoeding. Wijzigingen in de bestelling betekenen automatisch dat de initieel vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

4. In geval van verkoop, worden de goederen in ontvangst genomen en aanvaard in onze magazijnen, voor hun vertrek. Alle bestelde goederen en materialen, zowel in geval van aanneming als koop, worden altijd vervoerd op risico en gevaar van de klant, zelfs wanneer overeengekomen is dat wij instaan voor het vervoer. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de klant.

5. Alle goederen blijven onze eigendom totdat de klant aan al zijn verplichtingen ten aanzien van BV Bijenhof voldaan heeft, met inbegrip van deze voortspruitende uit andere transacties. De klant erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard alvorens levering  van de goederen. Gelet op het eigendomsvoorbehoud is het verboden de geleverde goederen te vervreemden voor algehele betaling en dit op straffe van een extra forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan de helft van de prijs van de geleverde goederen. Het is de klant toegestaan de geleverde goederen te gebruiken alvorens volledige betaling, doch niet om ze op enige wijze onherkenbaar te maken en dit eveneens op straffe van een forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan de helft van de prijs van de geleverde goederen. Deze clausules doen daarenboven geen afbreuk aan de risico-overgang naar de klant van zodra de goederen voldoende werden afgezonderd en in ieder geval vanaf de levering.

6. Voor zover de aanvaarding niet uitdrukkelijk zou zijn geschied, moeten zichtbare gebreken of klachten betreffende de conformiteit van levering, zowel in geval van verkoop als aanneming, op straffe van verval gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven binnen de 3 dagen na de levering van de goederen en/of binnen deze termijn vanaf de voltooiing van het werk. Klachten betreffende de factuur dienen op straffe van verval binnen de acht dagen na de factuurdatum te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.

7. Behoudens andersluidend en schriftelijk akkoord vanwege BV Bijenhof zijn de facturen van BV Bijenhof steeds draagbaar en uitsluitend contant, netto en zonder korting of schuldvergelijking onmiddellijk betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel te 8501 Kortrijk, Moravie 30 of op de door BV Bijenhof aan te wijzen bankrekening. Aangestelden van BV Bijenhof zijn niet bevoegd om betalingen in ontvangst te nemen. Eventuele klachten door de klant doen geen enkele afbreuk aan de onmiddellijke opeisbaarheid van de verschuldigde facturen aan BV Bijenhof.

8. In geval van laattijdige betaling zal door de klant aan BV Bijenhof op het factuurbedrag of op het openstaande saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 12 % per jaar verschuldigd zijn. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo bij wijze van forfaitaire vergoeding verhoogd met 12 % met een minimum van € 125, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Het uitblijven van betaling op de vervaldag van een factuur brengt verval mee van het betalingsuitstel dat voor andere leveringen zou zijn toegestaan en maakt alle niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. De in gebreke blijvende klant dient in te staan voor alle schade en kosten, ook de kosten en honoraria van onze raadslieden, voortvloeiend uit de inning van de vordering. Alle innings- en protestkosten van wisselbrieven en/of cheques vallen ten  laste van de klant.

9. BV Bijenhof houdt zich het recht voor om vóór of gedurende de uitvoering van de overeenkomst, waarborgen tot betaling van de koopprijs en/of de uitvoering van de aannemingsovereenkomst van de klant te eisen. De kosten van vestiging van deze waarborgen zijn ten laste van de klant.Wij hebben het recht de contracten van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, conform de bepalingen van onderhavige voorwaarden, zonder enige plicht tot schadeloosstelling, indien de klant geen gevolg geeft aan deze vraag van ons. Dit geldt eveneens indien in de loop van de uitvoering van de overeenkomst de financiële situatie van de klant zich dermate wijzigt dat gevreesd moet worden voor insolvabiliteit of voor het verlies van de garanties voor onze schuldvordering. Dit is onder meer het geval bij onbekwaamverklaring, faillissement, aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie, vrijwillige of gerechtelijke vereffening van de klant, enzovoort. De klant verklaart uitdrukkelijk dat al de tegoeden die hij ten opzichte van ons bezit, ten titel van waarborg en op gelijk welk ogenblik, kunnen worden gecompenseerd met alle schulden voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst.

10. Bij annulatie van een bestelling en/of uit te voeren werk, dan wel bij een vroegtijdige beëindiging van de samenwerking door de klant, is de klant steeds van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd, waarvan het minimum is vastgesteld op 25 % van de overeengekomen prijs, het meergevorderde door BV Bijenhof te bewijzen, en onverminderd het recht van BV Bijenhof om de overeenkomst wegens begane wanprestatie door de klant jegens de klant te ontbinden.

11. Indien de klant met eigen verpakking, container bidon of wat dan ook zelf bij BV Bijenhof producten afvult en koopt, is de klant exclusief en uitsluitend verantwoordelijk voor zijn zelf gebruikte eigen verpakking, container, bidon, of wat dan ook en dit van zodra het afgevulde product de opslagtank van BV Bijenhof verlaat.

12. De overeenkomsten zijn steeds en uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement KORTRIJK bevoegd.

TOP